นโยบาย
นโยบาย คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
           บริษัท ซิกซอนสปอร์ตแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นผลิตลูกเทนนิสคุณภาพสูง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อประโยชน์ อันเหมาะสมของลูกค้าและบริษัท ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ส่งมอบสินค้าตรงตามความต้องการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2. ดำเนินการลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานและบริษัท
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
4. ให้ความสำคัญกับทรัพยากร โดยลดปริมาณการใช้พลังงานและนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
5. ป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษของเสียอันตรายโดยกำหนดวิธีการจัดเก็บการนำไปใช้และการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
6. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง
7. มุ่งมั่นในกิจกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยของพนักงาน
8. กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
นโยบายบริษัท SSMT ปี 2562
เปลี่ยนแปลงและเติบโตด้วยความเร็วเหนือกว่าการเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อม
1. สร้างความปลอดภัยและความสบายใจในสถานที่ทำงาน
2. มุ่งเป็นโรงงานลูกเทนนิสที่เป็นที่ 1 ที่ทั่วโลกภาคภูมิใจ
3. เปลี่ยนแปลงตนเองแล้วเปลี่ยนแปลงองค์กร เติบโตไปด้วยกัน
Copyright 2008 SRIXON SPORTS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.