นโยบาย

นโยบาย คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

      บริษัท ซิกซอนสปอร์ตแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นผลิตลูกเทนนิสคุณภาพสูง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อประโยชน์ อันเหมาะสมของลูกค้าและบริษัท ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
      1. ส่งมอบสินค้าตรงตามความต้องการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
      2. ดำเนินการลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานและบริษัท
      3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
      4. ให้ความสำคัญกับทรัพยากร โดยลดปริมาณการใช้พลังงานและนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
      5. ป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษของเสียอันตรายโดยกำหนดวิธีการจัดเก็บการนำไปใช้และการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
      6. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง
      7. มุ่งมั่นในกิจกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยของพนักงาน
      8. ส่งเสริมและร่วมมือกับสาธารณชนที่มีกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
นโยบายบริษัท SSMT ปี 2017
      นโยบายพื้นฐาน
      1. ปฏิรูปแนวคิด องค์กร และโครงสร้างปัจจุบัน เพื่อสร้างโอกาสอันใหม่
      2. มุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วย OurFAIRWAY อย่างสดใสร่าเริง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
      3. สร้างการเปลี่ยนด้วยตนเอง รวมกันเป็นทีมสร้งฝันที่ท้าทายให้เป็นจริง
      นโยบายรูปธรรม
      1. สร้างความปลอดภัยและความสบายใจในสถานที่ทำงาน
      2. เพิ่มมูลค่าตราสินค้าในตลาดโลก
      3. มุ่งผลิตให้เป็นที่ 1 ของโลกก้าวไกลเกินกว่าใครจะตามทัน
Copyright 2008 Srixon Sports Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.